Reiki jest drogą, która daje możliwość poznania siebie. Wskazuje sposoby i daje narzędzia do lepszego zrozumienia i pozbycia się swoich ograniczeń.

W systemie USUI SHIKI RYOHO zadania realizuje się z uwzględnieniem:


UZDRAWIAJĄCEJ PRAKTYKI
OSOBISTEGO ROZWOJU
DUCHOWEJ DYSCYPLINY
MISTYCZNEGO PORZĄDKU

w szczególności kładąc nacisk na:


INICJACJE
SYMBOLE
ZABIEGI
TRADYCJA USTNEGO PRZEKAZU
LINIĘ DUCHOWĄ
HISTORIĘ
PIENIĄDZE
DUCHOWE ZASADY REIKI
FORMY NAUCZANIA

które stanowią ramy funkcjonowania systemu USUI SHIKI RYOHO.

Przestrzeganie wyżej wymienionych elementów umożliwia głębokie osobiste doświadczanie energii Reiki i Jej pełne duchowe zrozumienie.

Phyllis Lei Furumoto dla mistrzów pragnących szerzej poznać system Usui Shiki Ryoho prowadzi dwustopniowe szkolenia.

W szkoleniu pierwszego stopnia (USUI I) mogą uczestniczyć wszyscy mistrzowie Reiki, a w szkoleniu drugiego stopnia (USUI II) tylko ci którzy ukończyli USUI I i funkcjonują zgodnie z aspektami i elementami Systemu.

 

UZDRAWIAJĄCA PRAKTYKA

Usui Shiki Ryoho ma za podstawę regularne samouzdrawianie za pomocą rąk oraz formę zabiegu, który pomaga innym w wykorzystaniu energii życia dla uzdrawiania samego siebie.

 

OSOBISTY ROZWÓJ

Dawanie i otrzymywanie Reiki w systemie Usui Shiki Ryoho stymuluje proces, który daje nam czysty odbiór prawdy o sobie i człowieczeństwie oraz głębokie zrozumienie miłości samego siebie.

 

DUCHOWA DYSCYPLINA

Właściwą formą regularnej praktyki jest przebudzenie się poprzez działanie do duchowego rozwoju i świadomości świętości w codziennym życiu.

 

MISTYCZNY PORZĄDEK

Mistyczny porządek praktyki Usui Shiki Ryoho przynosi ponadzmysłowe (duchowe) doświadczenia oraz poczucie połączenia i wspólnoty celów z innymi podążającymi tą drogą.

 

INICJACJE

Zgodnie z przekazem uzyskanym od dr Mikao Usui w systemie Usui Shiki Ryoho istnieją trzy stopnie wtajemniczenia. W tradycji japońskiej mają one swoje (Shoden, Okuden, Shinpiden), dla ludzi zachodu niewiele mówiące, nazwy. U nas określa się stopnie wtajemniczenia numerem. Najniższy stopień ma numer pierwszy, a najwyższy – trzeci. Osoby posiadające trzeci stopień wtajemniczenia mają prawo do przekazywania Reiki swoim uczniom poprzez nauczanie i inicjacje. Przyjęto nazywać ich Mistrzami i Nauczycielami Reiki.

Pełny przekaz Reiki na I stopniu obejmuje 4 inicjacje, a na drugim i trzecim jedną.

Inicjację na trzeci stopień Mistrz może wykonać, o ile osiągnął dojrzałość w swoim mistrzostwie i jest w stanie wziąć na siebie pełną odpowiedzialność duchową za swojego ucznia. Jest to zadanie bardzo trudne i przyjęło się, że okres takiego dojrzewania powinien wynosić nie mniej niż 6 lat. W praktyce trwa dużo dłużej.

 

SYMBOLE

Zgodnie z przekazem uzyskanym od dr Mikao Usui w Reiki są tylko i wyłącznie trzy symbole przekazywane uczniom na seminarium II stopnia.

Wśród ludzi posiadających Reiki krąży wiele rodzaju znaków, określanych jako Symbole Reiki. Są to tak naprawdę symbole zaczerpnięte z różnych kultur lub religii a także znaki będące mutacjami symboli Reiki oraz znaki wymyślone lub wymedytowane przez ludzi pracujących z energią.

Określanie ich mianem symboli Reiki jest nadużyciem.

 

ZABIEGI

W Reiki istnieje możliwość przekazywani energii bezpośrednio poprzez dotyk lub na odległość. Ilość przekazywanej energii nie zależy zasadniczo od sposobu, ale od możliwości osoby przekazującej i jest wprost proporcjonalna do jej poziomu duchowego.

Na seminarium pierwszego stopnia uczy się przekazywania energii poprzez dotyk, a na drugim na odległość.

Procedury zabiegów przekazywanych w systemie Usui Shiki Ryoho charakteryzuje wyjątkowa prostota, a co za tym idzie łatwość nauczenia się.

 

TRADYCJA USTNEGO PRZEKAZU

Przekaz Reiki jaki uczeń otrzymuje od mistrza poprzez inicjacje daje mu nowe, ogromne możliwości. Potrzebna jest mu także wiedza jak korzystać z daru który otrzymał. Teoretycznie mógłby nauczyć się tego z literatury, której na rynku księgarskim jest bardzo dużo. Pomijając jakość przekazywanej tam wiedzy, w książkach znajduje się tylko ta część przekazu, którą w sposób werbalny można usłyszeć od nauczyciela. Pozostała, zasadnicza cześć informacji (ok. 80%) jest przekazywana w sposób niewerbalny, w czasie bezpośredniego kontaktu uczeń-nauczyciel.

Nauczyciele (mistrzowie) Reiki systemu Usui Shiki Ryoho zgodnie z tradycją, w czasie bezpośrednich spotkań, przekazują swoim uczniom całość niezbędnej im wiedzy .

 

LINIA DUCHOWA

Dr Mikao Usui otrzymany przez siebie dar przekazał dr Chujiro Hayashi. Ten z kolei przekazał go Hawajo Takacie. Przekazanie sukcesji wiązało się przekazaniem następcy bezpośredniego dostępu do źródła Reiki z jednoczesnym przekazaniem pod duchową opiekę uczniów, będących w linii przekazu. Po śmierci Takaty 21 z 22 uczniów – mistrzów, zgodnie, spełniając życzenie Takaty, wybrało Phyllis Lei Furumoto SUKCESOREM LINII PRZEKAZU (w skrócie Wielkim Mistrzem). Następstwem tego było bardzo szybkie dojrzewanie Phyllis w Mistrzostwie.

 

HISTORIA

Każdy, kto otrzymał inicjację pierwszego stopnia, rozpoczął w tym momencie własną historię Reiki. Historia ta jest kontynuacją wiedzy i doświadczeń tworzących linię przekazu. Istotne jest, żeby wysiłek i doświadczenia poprzedników były znane i w chwilach zwątpienia były podporą w zdobywaniu doświadczeń na drodze Reiki

Na seminariach prowadzonych w systemie Usui Shiki Ryoho jest przekazywana historia linii USUI – HAYASHII – TAKATA – FURUMOTO do której poszczególni nauczyciele dołączają własną i swoich mistrzów, historię Reiki.

 

PIENIĄDZE

Pieniądze są energią, a energia jest obecna w każdej rzeczywistości. Światem pieniędzy rządzą uniwersalne prawa dotyczące energii i obfitości – zasady przepływu i odpływu, nieograniczonego myślenia, dawania i przyjmowania, wdzięczności, szacunku do siebie, jasności ustaleń i inne (Sanaya Roman i Duane Packer – „Tworzenie pieniędzy”)

Pieniądze są odzwierciedleniem energii, jaką włożyliśmy, żeby je otrzymać . Praca, którą wykonujemy, w celu ich zarobienia stanowi element dojrzewania znakomicie przygotowujący do osiągnięcia poszczególnych stopni Reiki. Uczciwie wykonywana praca jest formą medytacji. Ludzie wschodu godzinami potrafią medytować nad doskonaleniem ciała, umysłu i ducha. Ludzie zachodu w większości tej umiejętności nie posiadają. Mają za to umiejętność koncentracji na wykonywanych przez siebie zadaniach. Tak wykonywana z pożytkiem dla siebie i innych praca jest formą medytacji i powoduje równomierny rozwój z jednoczesnym osiągnięciem korzyści materialnych i duchowych.

Kwoty lub inaczej progi energetyczne umożliwiające otrzymanie wtajemniczenia poszczególnych stopni Reiki stanowią bariery psychologiczne i energetyczne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, między którymi następuje wymiana. W świecie energii musi zachodzić równowaga. Zachwianie jej przez którąś ze stron wywołuje wiele „trudnych sytuacji”. Progi stawiane nauczycielom i uczniom, w systemie USUI SHIKI RYOHO, wymuszają bardzo wysoki poziom przekazu energetycznego.

Aktualnie obowiązujący koszt uczestnictwa w seminariach prowadzonych przez nauczycieli należących do systemu Usui Shiki Ryoho w Europie wynosi:

I stopień – równoważność 150 Euro,

II stopień – równoważność 500 Euro.

 

DUCHOWE ZASADY REIKI

Dr Mikao Usui nauczał swoich uczniów, żeby na duchowej ścieżce Reiki, postępowali zgodnie z następującymi zasadami:

Chociażby dziś nie martw się.
Chociażby dziś nie złość się.
Czcij swoich rodziców, nauczycieli i ludzi starszych.
Uczciwie zarabiaj na życie.
Okazuj wdzięczność każdej czującej istocie.

Chociaż wypełnianie ich w życiu codziennym może wydawać się trudne, to jednak przynosi wspaniałe efekty.

 

FORMY NAUCZANIA

Minimum niezbędnej wiedzy i sposoby jej przekazania podczas seminariów określone są w założeniach Systemu. Czas trwania poszczególnych seminariów może być rozplanowany na dwa, trzy lub cztery dni. W ich czasie musi być przekazana uczestnikom niezbędna wiedza wyznaczona przez twórców Systemu. Ilość przekazanej informacji może zostać (co jest z zasady regułą) rozszerzona poza przyjęte minimum. Zakres dodatkowo przekazywanej wiedzy jest zależny od doświadczenia i poziomu nauczyciela oraz potrzeb uczestników seminarium. Potrzeby każdej grupy są różne i dlatego każde seminarium jest inne.